Begrijpelijke taal

Het blijft een moeilijke opdracht voor het college om belangrijke stukken in leesbaar Nederlands te schrijven; B1 niveau..
Dit is in het verleden toegezegd door de wethouder want stukken zijn bijna altijd onleesbaar.
Zinnen van 3 alinea’s of meer zijn geen uitzondering en zelfs voor een goede, getrainde lezer lastig.

De Rijksoverheid zegt hierover dat taal inclusief dient te zijn. Er dient rekening gehouden te worden met mensen die moeilijk kunnen lezen door welke reden dan ook.  Dan gaat het natuurlijk niet alleen over het niveau van de teksten maar ook inhoudelijk over wat er geschreven wordt.

Weinig mensen zullen dit lezen of begrijpen

Tot onze grote verbijstering wil het college de stukken maar niet in begrijpelijke taal schrijven. Keer op keer is er een excuus om niet te voldoen aan onze wens. 
Dat zij zelf ook geloven dat hun teksten bijna onleesbaar zijn bleek gisteren in de Politieke Markt waarin in het stuk over leerlingvervoer de volgende zin stond geschreven: “Maar weinig mensen zullen dit lezen of begrijpen…

Hier zakt je toch de broek van af. Behalve dat het college dus wéét dat deze teksten onmogelijk zijn, durven ze ook nog te beweren dat onze inwoners blijkbaar onderontwikkeld zijn. Het zijn niet een paar mensen die het niet zullen begrijpen. Nee, het zijn vast en zeker veel mensen die de stukken over leerlingvervoer niet zullen begrijpen.
En het sublieme idee is dan ook om op de website iets te schrijven zodat de verordening wel wordt begrepen.
Snap jij het nog?

Tijd om in te grijpen

Een ieder die mij kent weet dat ik bij elke verordening hamer op begrijpelijke taal.
Verordeningen worden namelijk niet geschreven voor de gemeente zelf. Nee, die worden geschreven voor onze inwoners.
Als wij willen dat iedereen mee kan doen, dan kan het college niet anders dan de verordeningen op een ander niveau te gaan schrijven.
Maar ondanks de vele verzoeken en zelfs een motie in het verleden blijft dit college de taal links liggen.
Schrijven ze stukken die ze wellicht amper zelf begrijpen.

Het excuus deze keer was dat het herschrijven van de verordening wel een jaar kan duren. Dat gaat de wethouder dus echt even niet doen. Bovendien, zo zeggen zij, zijn er nu eenmaal stukken die je niet eenvoudig kúnt schrijven. Wat gaat dit college dan wel doen?? Ik heb werkelijk geen idee want het simpel even uitleggen op de website is een ander dingetje.
Daar zijn zaken onmogelijk te vinden tenzij je de web op die digital manier weet.

We zullen ze een handje helpen

Even een klein voorbeeld. Dit staat in de verordening:

Artikel 7. Herziening, opschorting, intrekking of terugvordering van de vervoersvoorziening
1. De ouders of de meerderjarige handelingsbekwame leerling zijn verplicht wijzigingen, die van
invloed kunnen zijn op de toegekende vervoersvoorziening, onder vermelding van de datum van wijziging, direct schriftelijk mede te delen aan het college.
2. Als sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende vervoersvoorziening, vervalt de aanspraak daarop en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe.
3. Als de ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college een wijziging als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte een vervoersvoorziening is verstrekt, vervalt de aanspraak op de vervoersvoorziening terstond en kent het college al dan niet opnieuw een
vervoersvoorziening toe. Het college deelt het besluit schriftelijk mee aan de ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling.
4. Het college kan een besluit als bedoeld in deze verordening herzien, opschorten dan wel intrekken, als het college vaststelt dat:
a. niet of niet meer is of wordt voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen gesteld bij of krachtens deze verordening;
b. beschikt is op grond van gegevens waarvan gebleken is dat die gegevens zodanig onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een ander besluit zou zijn genomen;
c. de verstrekte vervoersvoorziening niet meer de meest passende vervoersvoorziening is;
d. sprake is van onaanvaardbaar wangedrag door de leerling gedurende het verblijf in het aangepast vervoer; of
e. het vervoeren van de leerling leidt tot een onveilige situatie in het aangepast vervoer.
5. De verantwoordelijkheid voor het gedrag van de minderjarige leerling gedurende het verblijf van de leerling in het aangepaste vervoer berust bij de ouders.
6. Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling worden teruggevorderd, dan wel worden verrekend bij een eventuele nieuw verstrekte vervoersvoorziening.

 

Onbegrijpelijk, niet? 
En dan hier in begrijpelijke taal: 

Artikel 7. Aanpassing, uitstel , intrekking of terug vragen van de zorg voor vervoer
1. De ouders of de leerling van 18 jaar of ouder zijn verplicht veranderingen door te geven aan het college. In de brief moet ook de datum staan . Het gaat hier om veranderingen die van invloed kunnen zijn op de zorg voor vervoer. 

2. Als er een verandering is die van invloed is op de uw zorg voor vervoer, vervalt uw recht op zorg voor vervoer. Het college kan u wel opnieuw vervoer aanbieden.

3. Als de ouders of de leerling van 18 jaar of ouder  niet voldoen aan regel 1 en/of 2,  vervalt uw recht op zorg voor vervoer direct. . Het college deelt het besluit schriftelijk mee aan de ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling.  Het college kan u wel opnieuw vervoer aanbieden. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

4. Het college kan de regels voor zorg voor vervoer  veranderen, uitstellen of intrekken. Dat kan als:
a. de regels veranderen die bij dit document hoort
b. dat de gegevens in dit document niet juist zijn 
c. de gegeven zorg voor vervoer niet meer de juiste zorg is;
d. wanneer de leering iets doet wat niet mag of hoort in de bus, auto etc. 
e. wanneer er  een onveilige situatie in het aangepast vervoer.

5. De zorg voor het goede gedrag van de leerling tot 18 jaar  in de bus, auto etc. ligt bij de ouders. 

6. Wanneer u zonder goede reden een vergoeding heeft gekregen voor het vervoer, dan moet dit worden terugbetaald. Het kan ook worden verrekend bij een nieuw aanbod  zorg voor vervoer