Wantoestanden in Vijverhof hebben gemaakt

dat de fractie van de CPB en onze fractie een brandbrief hebben gestuurd om per direct in actie te komen en een veilig onderkomen voor de bewoners te garanderen.

Al jaren bereiken ons berichten van hoe de situatie is in de Vijverhof en dat gaat soms ver. Van bewoners die ongewild huisraad van anderen moeten verwijderen uit appartementen, tot het onrechtmatig binnentreden in woonruimte van bewoners door de beheerder. Er heerst een angstcultuur die zijn weerga niet kent. Bewoners die vanwege de grillen van het beheer worden uitgezet, tot het verplicht energiekosten via het beheer laten verlopen en contracten die stelselmatig gewijzigd worden en waarbij data worden aangepast.

Al eerder trokken wij aan de bel en na de vragen van de CPB ging het hard. We hebben een aantal bewoners gesproken en vinden dat het college per direct in actie dient te komen.

Hieronder lees je de brandbrief:

 

Naar aanleiding van de berichten over de verandering van huurbeleid voor de tijdelijke bewoners van de Vijverhof in Steenwijk zijn er aan het College vragen gesteld.
De lokale media heeft hier veel aandacht aan gegeven met als gevolg dat een aantal tijdelijke bewoners van de Vijverhof in Steenwijk
zich melden bij ondergetekenden.
Met stijgende verbazing horen we de reacties aan en vragen ons af of dit allemaal wel waar kan zijn.
Zou het niet een rancuneuze reactie zijn van iemand die er om een andere reden uitgezet is.
Maarhet blijft niet bij één reactie maar het worden er steeds meer.
En inmiddels zijn we de verbazing voorbij maar begrijpen we dat hier een uiterst ongewenste situatie is ontstaan voor (tijdelijke)
inwoners van Steenwijkerland.

Inwoners die er op moeten kunnen vertrouwen – ook in een tijdelijke woonsituatie – dat zij veilig en beschermd wonen in Steenwijkerland.
En gehoord de vele reacties maken wij onze grote zorgen over de bejegening van de tijdelijke bewoners door beheerder AANDACHT. Vastgoed.

Een klein aantal zaken willen we noemen:
– Er zijn bewoners die na ondertekening geen kopie ontvangen van de bruikleenovereenkomst.
– Bewoners krijgen jaarlijks te maken met interne verhuizingen en nieuwe overeenkomst.
– Er zijn discussies over het terugontvangen van de borg nadat bewoners de Vijverhof – uit vrije wil of gedwongen – hebben verlaten.
– Bewoners werden in 2021 verplicht om hun energiecontract op te zeggen en moesten verplicht een nieuw contract af te sluiten via Klavergroup. Verbruiksgegevens worden niet maandelijks ontvangen.
– In de bruikleenovereenkomst staat vermeld dat de beheerder ten allen tijde het recht heeft
om het slot van het appartement te verbreken. Huisvredebreuk en privacy hebben hier duidelijk een andere betekenis.

We weten niet exact hoeveel tijdelijke bewoners de Vijverhof in Steenwijk momenteel kent maar voorzichtige schattingen geven aan dat dit er toch wel 75 of meer zijn. Mensen die momenteel in onzekerheid verkeren over hun woonsituatie maar ook mensen die ronduit gestrest raken van de bejegening door de beheerder terwijl ze wel rustig en met plezier kunnen wonen in de Vijverhof.

Eén voorbeeld van AANDACHT aan Vijverhof Gebruikers willen we u niet onthouden:
– @allen, na de vele afzeggingen zal er een nieuwe datum gepland worden. De afzegging voor tijdelijk wonen zijn een must voor iedereen! Wil je wonen dan ben jij erbij! Geen excuus. Zaterdag 22 oktober voor iedereen. Afzeggingen zijn niet welkom. Graag verhuizen voor deze datum!
Fijne avond. Beheer voor jouw woning.
– 17 sept is vervallen.
– De prive app ontploft. Geen antwoord in deze, jij bent aanwezig of verhuisd!

In de Vijverhof wonen mensen in alle leeftijden, jongeren die op eigen benen willen staan, mensen die na een relatiebreuk tijdelijk woonruimte zoeken of arbeidsmigranten.
Mensen die hier geboren zijn of mensen die tijdelijk in Steenwijkerland wonen. Mensen die psychisch sterk zijn maar ook
mensen die tot rust moeten komen om de ontstane situatie te verwerken.
Voor iedereen geldt dat zij op een normale wijze benadert willen worden en dat lijkt hier te ontbreken.

Veel bewoners ervaren een angstcultuur en enkele voelen zich onveilig door de wijze waarop de beheerder met hen omgaat.
We horen van een bewoner dat deze telefonisch contact opgenomen heeft met de Politie omdat deze graag de wijkagent wilde spreken. Er werd gevraagd waarom en na een kort gesprek werd meegedeeld dat het gesprek beëindigd werd omdat er mensen waren die de Politie meer nodig hadden.
Een telefoontje naar de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Steenwijkerland was ook weinig succesvol.
Het speelde zich af in een gebouw en de openbare orde en veiligheid was niet in het geding,
Opnieuw een telefoontje naar een agent maar ook daar werd geen gehoor gevonden.
Gelukkig werd gehoor gevonden bij de Sociaal ombudsvrouw en kon deze inwoner daar een deel van zijn zorgen uiten. De Sociaal ombudsvrouw was ook bereid mee te gaan naar een gesprek over beëindiging van de bruikleenovereenkomst.

Wij willen de geraadpleegde instanties niet veroordelen. Er kunnen best redenen geweest zijn
waarom het gesprek kort was en de bewoner niet meer gehoord is. Mogelijk dat er op dat moment meer spoedeisende situaties waren.
Maar we willen u nu met klem vragen om aandacht te hebben voor de inwoners van de Vijverhof.
Inwoners die hier overwegend met plezier wonen maar die op dit moment de veiligheid en bescherming in en van de gemeente Steenwijkerland nodig hebben.

We vragen u ook contact op te nemen met de huidige eigenaar van de Vijverhof. We kunnen ons niet voorstellen dat de eigenaar –
die een forse ontwikkeling wil realiseren op deze locatie – akkoord gaat met de wijze waarop hier met bewoners wordt omgegaan.
Zo wil je toch niet over de tong gaan.

We vragen u met klem een (crisis)team samen te stellen bij voorkeur van gemeente Steenwijkerland, Politie (wijkagent) en Sociaal Werk de Kop, mogelijk ondersteund met andere hulpverleners zodat de rust die veel mensen in de Vijverhof hard nodig hebben weer terugkeert. Maak een telefoonnummer bekend waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. We zijn er van overtuigd dat deze hulpverleners ook verbaasd zullen staan dat dit in Steenwijkerland onopgemerkt gebleven is.

In de hoop en verwachting dat u in het belang van deze (tijdelijke) inwoners met de grootst mogelijke spoed zult handelen.

Namens de fractie CPB Tilko Gernaat
Namens de fractie Veur Elkaar Aletta Makkenngs.